Sa mga pananaw perspetibo inihain alin sa mga ito ang sainyong palagay ay katangap tangap bigyang katwiran

Answers

 • Réponse publiée par: alexespinosa

  21. panahon ng metal (tinatayang mula 2000 bce–200 ce)

  22. nagsimula ang panahon ng metal sa bansa mga 800 bce. tinatawag din ito bilang incipient period na tumagal mula 500 bce hanggang 900 ce. sa panahong ito ay napayabong ang mga pamayanang barangay.

  23. dati-rati ay binubuo ang barangay ng kalipunan ng mga pamilya at ng ilang mga magkakamag-anak. kalaunan, sumanib na rin dito ang magkakaibang barangay na bumuo sa higit na malalaking pamayanan.

  24. karaniwang matatagpuan ang malalaking pamayanan sa mga tabi ng mga anyong-tubig tulad ng sa maynila, jolo, at butuan.

  25. ang mga pinuno ng pamayanan ay nahirang dahil sa kanilang katapangan, kayamanan, lakas, at talino. bukod sa pagiging pinuno ng pamayanan, nagsisilbi rin silang pinunong pandigma sa panahon ng digmaan at hukom sa mga sigalot sa loob ng pamayanan.

  26. ang posisyon ng isang pinuno ng pamayanan ay maaaring mamana mula sa ama patungo sa anak o naililipat sa nakababatang kapatid. maaari ring maging pinuno ng pamayanan ang kababaihan lalo na kung walang tagapagmanang lalaki ang pinuno.

  27. bukod sa pag-unlad ng mga pamayanan, umunlad din ang teknolohiya sa panahon ng metal. natuto ang mga tao na magpanday ng bakal upang gawing kagamitan at armas. natuto na rin ang mga tao na gumawa ng alahas na yari sa ginto, jade, carnelian, at iba pang materyales.

  28. ang mga pinapanday na ginto ay mula sa mga ilog habang ang bakal naman ay galing sa pagmimina o pakikipagkalakalan sa mga dayuhan. nagsimula na rin ang teknolohiya ng paghahabi at pag-ukit sa kahoy sa mga taong 200 ce.

  29. karamihan sa mga kalakalan ay isinasagawa sa pamamagitan ng sistemang barter. gumagamit na rin ng mga perang ginto na sa panahon ng mga espanyol ay tinawag na piloncitos.

  30. nagsimula na rin ang pakikipagkalakalan sa malalayong lugar. dahil dito, napaunlad ang paggawa ng sari-saring sasakyang-pandagat para sa iba’t ibang gamit tulad ng caracoa na ginagamit sa digmaan.

  31. ang mga sasakyangpandagat naman na tinawag na proa, vinta, kumpit, lapis, temper, kasko, at bangka ay ginamit sa pakikipagkalakalan.

  32. itinuturing na emergent period ang mga taong 900 hanggang 1,400 na sakop pa rin ng panahon ng metal. napagtibay sa panahong ito ang mga etnolingguwistikong pangkat.nabuo ang mga pangkat na ito dahil sa pakikipagugnayan ng isang pangkat sa iba pang pangkat at sa interaksiyon nila sa kanilang kapaligiran. ilan sa mga etnolingguwistikong pangkat ay ang mga tagalog, pampango, ilokano, at bikolano sa luzon;

  ang mga waray, sugbuhanon, at ilonggo sa visayas; at ang mga mandaya, tiruray, tausug, samal, yakan, subanon, at b’laan sa mindanao. nagkaroon ang mga pangkat na ito ng pagkakatangi sa isa’t isa na ipinakikita ng kanilang naiibang wika, ugali, at pamumuhay.

  ang mga waray, sugbuhanon, at ilonggo sa visayas; at ang mga mandaya, tiruray, tausug, samal, yakan, subanon, at b’laan sa mindanao. nagkaroon ang mga pangkat na ito ng pagkakatangi sa isa’t isa na ipinakikita ng kanilang naiibang wika, ugali, at pamumuhay. kasama sa pagbuo ng sariling wika, napaunlad din ng mga etnolingguwistikong pangkat ang kani-kanilang musika at panitikan. umiral ang mga epikong tulad ng biag ni lam-ang ng mga ilokano, ng hudhud ng mga ifugao, ng ibalon ng mga bikolano,

  ang hinilawod ng mga sulod, at ng darangan ng mga maranao. mayroon ding mga awit tulad ng kumintang at dalit. bukod sa awit, nagkaroon din ang ating mga ninuno ng mga instrumentong pangmusika tulad ng gong, kulintang, kudyapi, at tambol na yari sa mga lokal na materyales.

  mayroon na ring sistema ng pagsulat ang mga katutubo noon. tinawag itong baybayin na mula sa pinaghalong impluwensiyang javanese at indian na galing sa sanskrit. naisulat ito sa mga piraso ng kawayan, dahon, at naukit sa mga palayok. ang nasusulat lamang noon ay ang mahahalagang gawain tulad ng panganganak, ukol sa utang, at usaping pampolitika. wala itong kinalaman sa panitikan.

 • Réponse publiée par: reyquicoy4321

  answer:

  pansamantalang kasagutan ay pagusapan ng mabuti ang problema

 • Réponse publiée par: aimeedelacruz24

  isinulat ni emilio jacinto ang kartilya ng katipunan.

  mga aral ng katipunan

  ng mga anak ng bayan

  1. ang kabuhayang hindî ginugugol sa isáng malakí at banál na kadahilanan ay kahoy na waláng lilim, kundî damóng makamandág.

  2. ang gawáng magalíng na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili, at hindî sa talagáng nasang gumawâ ng kagalingán, ay dî kabaitan.

  3. ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gawâ, ang pag-ibig sa kapuwâ at ang isukat ang bawat kilos, gawá’t pangungusap sa talagáng katuwiran.

  4. maitím man at maputî ang kulay ng balát, lahát ng tao’y magkakapantáy; mangyayaring ang isá’y higtán sa dunong, sa yaman, sa gandá, . . ; ngunit di mahihigtán sa pagkatao.

  5. ang may mataás na kalooban inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban inuuna ang pagpipita sa sarili sa purì.

  6. sa taong may hiyâ, salitá’y panunumpâ.

  7. huwág mong sasayangin ang panahón; ang yamang nawalá’y magyayaring magbalík; nguni’t panahóng nagdaán na’y dî na mulî pang magdadaán.

  8. ipagtanggól mo ang inaapí, at kabakahin ang umaapí.

  9. ang taong matalino’y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin, at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim.

  10. sa daáng matiník ng kabuhayan, lalaki ay siyáng patnugot ng asawa’t mga anák; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng iaakay ay kasamaán din.

  11. ang babae ay huwág mong tignáng isáng bagay na libangan lamang, kundî isáng katuwáng at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitan mo ng buong pagpipitagan ang kaniyáng kahinaan, at alalahanin ang ináng pinagbuhata’t nagiwi sa iyong kasangulan.

  12. ang dî mo ibig na gawin sa asawa mo, anák at kapatid, ay huwág mong gagawin sa asawa, anák, at kapatid ng ibá.

  13. ang kamahalan ng tao’y walâ sa pagkaharì, walâ sa tangus ng ilong at puti ng mukha, walâ sa pagkaparing kahilili ng dios, walâ sa mataás na kalagayan sa balát ng lupà; wagás at tunay na mahál na tao, kahit lakíng gubat at waláng nababatíd kundî ang sariling wikà, yaóng may magandáng asal, may isáng pangungusap, may dangál at purì; yaóng dî napaaapí’t dî nakikiapí; yaóng marunong magdamdám at marunong lumingap sa bayang tinubuan.

  14. paglaganap ng mga aral na itó at maningníng na sumikat ang araw ng mahál na kalayaan dito sa kaabá-abáng sangkapuluán, at sabugan ng matamís niyáng liwanag ang nangagkaisáng magkalahi’t magkakapatid ng ligaya ng waláng katapusán, ang mga ginugol na buhay, pagod, at mga tiniís na kahirapa’y labis nang natumbasán.

  15. kung lahát ng ito’y matarók na ng nag-iibig pumasok at inaakalà niyáng matútupád ang mga tutungkulin, maitatalà ang kaniyang ninánasa sa kasunod nitó.

 • Réponse publiée par: enrica11
  Una, hindi pantay pantay na tingin sa bawat taong naninirahan sa mundo
  pangalawa, mga kriminal
  pangatlo, problema sa mga gobyerno
  pang-apat, kalamidad
  panglima, mga basura
  pang-anim, mga masasamang ugali ng tao sa mundo
  pangpito, ewan naaa
  pangwalo, dunno
  pangsiyam, aywan
  sampu,balakadyan.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Sa mga pananaw perspetibo inihain alin sa mga ito ang sainyong palagay ay katangap tangap bigyang ka...