Ano ang mga halimbawa ng karapatang pantao?

Answers

 • Réponse publiée par: smith21

  answer:

  explanation:

  karapatang mabuhay

  karapatang mag aral

  karapatang mag laro

  karaptang maging masaya

  karapatang maging malaya..

 • Réponse publiée par: nila93

  ang mga karapatang pantao o human rights ay mga karapatang nauukol sa bawat tao anuman ang kanyang lahi at pagkamamamayan, edad, kasarian, katayuan sa buhay, wika, o relihiyon.

  mayroon tayong international human rights law na itinatatag noon 1948 pagkaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig upang marapat na kilalanlin ng bawat bansa at gobyerno ang karapatan ng bawat tao sa mundo. ito rin ay upang bigyan ng hustisya ang mga kalupitan na sinapit ng bawat biktima ng mga digmaan.

  sa ating modernong panahon. ito pa rin ay kinikilala sa buong mundo upang magkaroon ng nararapat na kalayaan, kalusugan, at kaligayahan ang bawat tao.

  mga halimbawa ng karapatang pantao

  walang sinuman ang makapag-aalis ng iyong karapatan bilang tao

  walang gobyerno, organisasyon, grupo o indibidwal ang maaring magtanggal ng iyong karapatan bilang tao anuman ang iyong nagawa o hindi nagawa.

  pagaasawa at pagpapamilya

  bawat tao sa mundo ay may karapatang mag-asawa at mapamilya kapag sila ay nasa legal na edad, sila man ay lalaki o babae. bawat sekso ay may pantay na karapatan sa pag-aasawa.

  karapatan sa ari-arian

  ikaw ay may karapatan magkaroon ng sariling ari-arian kung ito ay iyong nakamit sa legal at tamang paraan. maari mo itong sarilinin o ibahagi sa iba ayon sa iyong kagustuhan.

  kalayaan sa pag-iisip at paniniwala

  lahat ng tao sa mundo ay maaring maniwala sa anumang relihiyon o paniniwala na kanilang naisin. maari nilang baguhin ito kailanman nila gusto at walang dapat makapigil o magbawal sa kanila.

  kalayaan sa pagsasalita o ekspresyon

  bawat tao sa mundo ay hindi dapat pigilan kung gusto nilang magsalita o ipahayag ang kanilang damdamin, kaisipan, o paniniwala. anuman paraan ng pagpapahayag na kanilang nais gamitin ay hindi marapat pigilan o manmanan ng iba.

 • Réponse publiée par: aimeedelacruz24

  1.Karapatang Mabuhay

  2.Karapatang maging Malaya

  3.Karapatng Irespeto

  Explanation:

  1

  Nawalan ng Karapatang mabuhay sa pananakop noon ng mga Hapones dahil dati bago pa lumaki ang mga lalaking sanggol ay pinapatay na sila para maiwasan ang restrain sa part ng mga Pilipino

  2

  Walang kalayaan ang mga Pilipino noon, walang pwedeng gawin na hindi nakataya ang buhay, lahat dapat ng gusto ng mga Hapones ang gawin kung gustong mabuhay.

  3

  Walang rumerespeto sa mga Pilipino noon, wala tayong halaga, alipin lang tayo, ganun.

 • Réponse publiée par: shannel99

  1.paglabag sa karapatang ng mga INDIGENOUS PEOPLE o katutubong mamamayan

  2.Child soldier

  3.terorismo

  4.Diskriminasyon sa hanay ng kababaihan

  5.Segregasyon batay sa lahi

  6.Paglabag sa karapatang ng mga jew

  7.Kawalang hustisya

  8.yellow dog contract

  9.Diskriminasyon sa relihiyon

  10.Sistemang panunupil

  11.Sistematikong pang aabuso at pananamantala

  12.amritsar massacre

  13.mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng diktatura

  Explanation:

  yan lang yun naisip Ku so PAKI RATE AT HEART NALNG HIHI

 • Réponse publiée par: elaineeee

  Artikulo 1

  Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran.

  Artikulo 2

  Ang bawat tao'y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa Pahayag na ito, nang walang ano mang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampulitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan.

  Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa katayuang pampulitika, hurisdiksiyunal o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di-nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng ano mang katakdaan ng soberanya.

  Artikulo 3

  Ang bawat tao'y may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili.

  Artikulo 4

  Walang sino mang aalipinin o bubusabusin; ipagbabawal ang ano mang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin.

  Artikulo 5

  Walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit,di-makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa.

  Artikulo 6

  Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas.

  Artikulo 7

  Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa ano mang pagtatangi-tanging nalalabag sa Pahayag na ito at laban sa ano mang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi.

  Artikulo 8

  Ang bawat tao'y may karapatan sa mabisang lunas ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas o ng batas.

  Artikulo 9

  Walang sino mang ipaiilalim sa di-makatwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon.

  Artikulo 10

  Ang bawat tao'y may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay, sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasiya ng kanyang mga karapatan at panangutan at sa ano mang paratang na kriminal laban sa kanya.

  Artikulo 11

  Ang bawat taong pinararatangan ng pagkakasalang pinarurusahan ay may karapatang ituring na walang-sala hanggang di-napatutunayang nagkasala alinsunod sa batas sa isang hayag na paglilitis na ipinagkaroon niya ng lahat ng garantiyang kailangan sa kanyang pagtatanggol.

  Walang taong ituturing na nagkasala ng pagkakasalang pinarurusahan dahil sa ano mang gawa o pagkukulang na hindi isang pagkakasalang pinarurusahan, sa ilalim ng batas pambansa o pandaigdig, noong panahong ginawa iyon. Hindi rin ipapataw ang parusang lalong mabigat kaysa nararapat nang panahong magawa ang pagkakasalang pinarurusahan.

  Artikulo 12

  Walang taong isasailalim sa di-makatwirang panghihimasok sa kanyang pananhimik, pamilya, tahanan o pakikipagsulatang ni sa tuligsa sa kanyang karangalan at mabuting pangalan. Ang bawat tao'y may karapatan sa pangangalaga ng batas laban sa gayong mga panghihimasok o tuligsa.

  Artikulo 13

  Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan ng pagkilos at paninirahan sa loob ng mga hanggahan ng bawat estado.

  Ang bawat tao'y may karapatang umalis sa alin mang bansa, pati na sa kanyang sarili, at bumalik sa kanyang bansa.

  Artikulo 14

  Ang bawat tao'y may karapatang humanap at magtamasa sa ibang bansa ng pagpapakupkop laban sa pag-uusig.

  Ang karapatang ito'y hindi mahihingi sa mga pag-uusig na tunay na nagbubuhat sa mga pagkakasalang di-pampulitika o sa mga gawang nasasalungat sa mga layunin at simulain ng mga Bansang Nagkakaisa.

  Artikulo 15

  Ang bawat tao'y may karapatan sa isang pagkamamamayan.

  Walang sino mang aalisan ng kanyang pagkamamamayan ng walang katwiran ni pagkakaitan ng karapatang magpalit ng kanyang pagkamamamayan.

  Artikulo 16

  Ang mga lalaki't babaeng may sapat na gulang ay may karapatang mag-asawa at magpamilya nang walang ano mang pagtatakda dahil sa lahi, bansang kinabibilangan o relihiyon. Nararapat sila sa pantay-pantay na karapatan sa pag-aasawa, sa panahong may asawa at pagpapawalang bisa nito.

  Ang pag-aasawa'y papasukan lamang sa pamamagitan ng malaya at lubos na pagsang-ayon ng mga nagbabalak magkapangasawahan.

  Ang pamilya ay likas at pangunahing pangkat sa sangay ng lipunan at karapat-dapat sa pangangalaga ng lipunan at ng Estado.

  Artikulo 17

  Ang bawat tao'y may karapatang mag-angkin ng ari-arian nang mag-isa gayon din na kasama ng iba.

  Walang sino mang aalisan ng kanyang ari-arian nang walang katwiran.

  Artikulo 18

  Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi at relihiyon; kasama sa karapatang ito ang kalayaang magpalit ng kanyang relihiyon o paniniwala maging nag-iisa o kasama ang iba sa pamayanan upang ipakilala ang kanyang relihiyon o paniniwala sa pagtuturo, pagsasagawa,pagsamba at pagtalima.

 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan

  Freedom of Want,Speech,Worship and fear.

  1.Karapatan sa pagkain

  2.Karapatan sa pagsasalita

  3.Karapatang makapaghanap-buhay

  4.Karapatang makapag-aral

  5.Pagkapantay-pantay sa mata ng batas.

 • Réponse publiée par: dorothy13

  karapatang makapaghanap buhay

  Karapatang makapag aral

  karapatang makakain

  karapatang marespeto

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang mga halimbawa ng karapatang pantao?...