Bumuo ng isang tula na may tugma tungkol sa kultura, tradisyon, pamumuhay, at na buhay sa visayas na merong apat na taludtod at apat na saknong​

Answers

 • Réponse publiée par: ian2145

  the skin everybody knows this

 • Réponse publiée par: RoseTheShadowHunter

  sa halip, iniuwi niya ang munting ibon at inilagay ito sa isang hawla. lang tumingala mula sa pagngasab sa niluto niyang ligaw na pato. kailan po nasulat at bakit po ito isinulat di tulad ng karaniwang kuwento, at mayroon din itong mga elemento thank you po sa nagsulat naktutulong po ito sa amin.

 • Réponse publiée par: nelspas422

  a. pag-uugnay o paghahambing

  1. simili o pagtutulad (simile) –  nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang kagaya, katulad, para, parang, para ng, anaki’y, animo, kawangis ng, gaya ng, tila, kasing-, sing-, ga-, at iba pang mga kauring kataga.

  halimbawa: tila porselana ang kutis ng magkapatid na velasquez.


  2. metapora o pagwawangis (metaphor) – tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing.  hindi na rin ito ginagamitan ng mga katagang kagaya, katulad at mga kauri.

  halimbawa: siya ang nagsisisilbing bangaw sa ating lipunan.

  3.  alusyon    - nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao. 

  halimbawa:   pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa    delubyo.

  4.  metonimya o pagpapalit-tawag (metonimy)  - ang isang salita o grupo ng mga salita ay pinapalitan ng isa pang salita o grupo ng mga salita na may kaugnayan sa nais ipahayag.

  halimbawa:   siya ang timbangan, lakas tagahusga sa buti at sama mag-aanalisa.

  5.  sinekdoke  – nagbabaggit sa isang bahagi, konsepto kaisipan,    upang sakupin o tukuyin ang kabuuan.

  halimbawa:   1  si andres bonifacio ay nagbuwis ng buhay para sa bayan.

  b. paglalarawan

  1. pagmamalabis o eksaherasyon (hyperbole) – ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. ito rin ay gumagamit ng eksaherasyon

  halimbawa:   pilit na binuhat ang sandaigdigan upang ang tagumpay ay kanyang makamtan.

  2.  apostrope o pagtawag  (apostrophe)  - pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao na malayo o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman.

  halimbawa:   o tukso! layuan mo ako!

  3. eksklamasyon o pagdaramdam (exclamation)  -  isang paglalabas o  papahayag ng matinding damdamin

  halimbawa: aking nadarama ang kapighatian sa pinapasan kong sobrang kalungkutan!

  4.  paradoks –  naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari.

  halimbawa:   malayo ma’y malapit pa rin.

  5. oksimoron o pagtatambis (oxymoron)  - nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pagpapahayag.

  halimbawa:   magsaya na kayo’t ililibing ako di na makikita ng lahat sa mundo.


  d. pagsasatunog

  1. panghihimig o onomatopeya  (onomatopoeia)  - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. 

  halimbawa:   ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan.

  2. aliterasyon o pag-uulit (alliteration)  - magkakasintunog ang unang patinig o katinig ng mga kakalapit na mga salita o taludtod o saknong na nagbibigay ritmo sa pagbigkas ng  tula.

  halimbawa: magagandang maya sa puno ng mangga makikita silang masayang-masaya.

  3. repitasyon –  pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto  ng akda.

  halimbawa:   ito nga! ito nga! itong nga.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Bumuo ng isang tula na may tugma tungkol sa kultura, tradisyon, pamumuhay, at na buhay sa visayas na...