Dapat tularan natin sa paraan ng mediterranean na makakatulong sa pag unlad ng bansa

Answers

 • Réponse publiée par: abbigail333
    tekstong argumentatiboano ang teksto? •  angteksto  ay ang mganakasatitik na mensahe naginagawa ng mga manunulatano ang argumentatib? •  isang anyo ng diskurso nanakatuon sa pagbibigay ng isangsapat at matibay napagpapaliwanag ng isang  isyu opanig upang makahikayat omakaengganyo ng mambabasa otagapakinig. nagalalayon rin ito  namakahikayat ng tao sa isyu o panig.ano ang tekstongargumentatibo? •  isang uri ng akdang naglalayongmapatunayan ang katotohanan ngipinahahayag at  ipatanggap sabumabasa ang katotohanang iyon.•ang isang teksto  kung  ito aynaglalahad ng mga posisyongumiiral na kaugnayan ng mgaproposisyon na  nangangailanganng pagtalunan opagpapaliwanagan. ang ganitonguri ng teksto ay tumutugon satanong na bakit.halimbawa: mga editoryal,pagsasagawa ng  debate, at ibapa.•ang tekstong argumentatib ay  isanguri ng akdang  naglalayongmapatunayan ang katotohanan ngipinahahayag at ipatanggap sabumabasa ang katotohanang ito.  argumentatib– pangangatwiran.•ito ay isang  uri ng teksto nanagpapakita ng mga proposisyonsa umiiral na kaugnayan sa pagitanng mga kaisipan o iba pang mgaproposisyon.proposisyon- paksaalawang uri ng tekstongargumentatib•punakung ito ay nag-uugnay ng mgapangyayari, bagay, at mga ideya sapansariling pag-iisip, paniniwala,tradisyon at pagpapahalaga.•sayanti! ikkung ito ay nag-uugnay sa mgakonsep sa isang tiyak na sistemang karunungan at pag-iisip upangang kinalabasang proposisyon aymay tiyak na kahulugan.ano ang layunin nito? •hikayatin ang mga  tagapakinig natanggapin ang kawastuhan ngkanilang pananalig o paniniwala sapamamagitan ng makatwirangpagpapahayag.•papaniwalain, akitin at kumbisihinang tagapakinig o  mambabasatungo sa isang tiyak na aksiyon.
 • Réponse publiée par: cbohol56
  Nababangungot ka lang
 • Réponse publiée par: kateclaire
  Mayroon ata yung sagot
 • Réponse publiée par: brianneaudreyvuy
  Ang ibig sabihin ng masidhi ay matindi for example matinding pagmamahal
Connaissez-vous la bonne réponse?
Dapat tularan natin sa paraan ng mediterranean na makakatulong sa pag unlad ng bansa...