Sanaysay : mga dapat gawin pagkatapos ng kalamidad

Answers

 • Réponse publiée par: 123gra

  -ang kalamidad na nararanasan ay baha, landslide, etc.

  -ang posibleng epekto ay maaaring mawalan ng tirahan.

  -mag handa para hindi mahirapan

  -mag ingat lang talaga palagi para makaahon

  -maging matatag lang at magsimula muli kahit mahirap.

  -maya naman

  -"

 • Réponse publiée par: mildredjingpacpavhvg

  answer:

  1. Baha

  2. Paglubog ng mga bahay at buildings

  3. Ilagay sa mataas na parte ng bahay ang mga bagay na importante tulad ng radyo,Pagkain at tubig at mahahalagang papeles at i patay ang electrical switch

  4. Pumunta sa evacution center at siguraduhing wala nang susunod pang baha

  5. Mga nabasang gamit at mga nasirang bahay

  6. Ako bilang pilipino hinaharap natin to ng may Pagasang babangon tayo ng sama sama

 • Réponse publiée par: 20201947

  answer:

  1.C

  2.b

  3.c

  4.a

  5.a

  Explanation:

  and that's my answer i hope it will help you

 • Réponse publiée par: snow01

  answer:

  11. b

  12. b

  13. c

  14. d

  15. a

  Explanation:

  Dahil kailangan ng katawan natin ng ehersisiyo

 • Réponse publiée par: shannel99

  answer:

  9.d

  10.a

  11.a

  12.d

  13.c

 • Réponse publiée par: 09389706948

  answer:

  D. Magtungo sa mga itinalagang sisilungan kung sinabing lumikas.

 • Réponse publiée par: princessgarcia23

  answer:

  Kalamidad na naranasan:Bagyo

  Posibleng epekto ng kalamidad:Pagkasira ng maraming bahay at mga Halaman

  Mga Hakbang na Dapat gawin bago mangyari Ang kalamidad:Maghanda ng mga Pagkain at pumunta sa mataas na lugar upang Hindi maabot ng baha

  Mga Hakbang na Dapat gawin pagkatapos ng kalamidad:Linisin Ang buong bahay at Ang labas Ng bahay upang maging ligtas at pumunta sa Ligtas na lugar o sa Evacuation Center

  Problema na naranasan:Maraming mga bahay at Halaman Ang napinsala Kung minsan at maari din Ang ating buhay

  Paano Hinaharap Ang kalamidad:Manalig sa Panginoon at maniwalang matatapos Itong kalamidad Ng Ligtas Ang mga Tao

  Explanation:

  Hope it Helps

 • Réponse publiée par: Axelamat

  answer:

  tol alangan namang pareho tayo ng karanasan. kaya mo na 'yan

 • Réponse publiée par: enrica11

  BAGO—MAGHANDA!

  WALANG pinipili ang sakuna. Napakahalaga ng paghahanda para makaligtas. Pero anong paghahanda ang dapat gawin?

  Ihanda ang isip. Tanggapin natin na talagang nangyayari ang sakuna at posibleng manganib ka at ang iyong pamilya. Huli na kung tapos na ang sakuna saka ka pa lang maghahanda.

  Alamin ang mga sakunang maaaring mangyari sa inyong lugar. Alamin ang mga lugar na mapagtataguan. Tiyaking matibay ang inyong bahay at ligtas ang lokasyon nito hangga’t maaari. Alisin ang mga puwedeng pagsimulan ng apoy. Maglagay ng mga smoke detector, at palitan ang baterya nito kahit man lang minsan sa isang taon.

  Maghanda ng mga suplay para sa emergency. Maaaring mawala ang kuryente, tubig, linya ng telepono, at transportasyon. Kung may sasakyan ka, sikaping nasa kalahati ng tangke ang laman nito. Laging magtabi ng pagkain, tubig, at emergency kit sa inyong bahay.—Tingnan ang kahong “ Nakahanda Na Ba ang mga Kailangan Mo?”

  Pamilyang naghahanda ng mga suplay para sa emergency

  Napakahalaga ng paghahanda para makaligtas

  Alamin ang mga numero ng telepono ng mga kaibigan mong nasa malapit at malayong lugar.

  Gumawa ng escape plan at praktisin ito. Alamin ang pinakamalapit na labasan sa inyong gusali, at ang emergency plan sa paaralan ng inyong anak. Pag-usapan kung saan magkikita-kita ang inyong pamilya—gaya ng sa isang paaralan o library—sa malapit na lugar at sa isa pang mas malayo sa inyong lugar. Iminumungkahi ng mga awtoridad na praktisin ng inyong pamilya na maglakad papunta sa mga lugar na iyon.

  Magplanong tumulong sa iba, kasama na ang matatanda at mga maysakit.


  HABANG—KUMILOS AGAD


  Kapag may sunog. Mabilis na gumapang papalabas ng gusali. Kapag may usok, hindi mo nakikita ang paligid at karamihan ng mga namamatay sa sunog ay dahil sa nalalanghap na usok. Iwan ang mga personal na gamit. Mahalaga sa kaligtasan ang bawat segundo.

  Kapag may lindol. Magtago sa ilalim ng matibay na furniture o tumabi sa dingding sa loob ng bahay. Asahang may mga aftershock, kaya lumabas at lumayo sa mga gusali. Maaaring hindi agad dumating ang mga rescuer, kaya sikaping magligtas ng iba kung kaya mo.

  Kapag may tsunami. Kapag umatras ang tubig mula sa baybayin, pumunta na agad sa mas mataas na lugar. Asahan mong mas malalaking alon ang kasunod nito.

  Kapag may buhawi o bagyo. Pumunta agad sa lugar na maaaring pagtaguan.

  Kapag may baha. Lumabas sa mga gusaling pinasok ng tubig. Huwag lumusong o magmaneho patawid sa baha. Ang tubig ng baha ay may tangay na mga basura. Hindi rin makikita ang panganib gaya ng walang-takip na mga manhole, bumagsak na mga linya ng kuryente, at iba pa.

  Kapag sinabi ng awtoridad na lumikas, lumikas agad! Ipaalam sa mga kaibigan mo kung nasaan ka dahil baka isapanganib nila ang kanilang buhay sa paghahanap sa iyo.


  Kapag sinabi ng awtoridad na manatili sa bahay o sa shelter, manatili roon. Kapag nagkaroon ng kemikal, biyolohikal, o nuklear na aksidente o pag-atake, huwag lumabas, patayin ang mga bentilasyon, at isarang mabuti ang lahat ng pinto at bintana. Kapag ang sakuna ay dulot ng nuklear, pumunta sa pinakamababang bahagi ng gusali para mabawasan ang pagkakahantad sa radiation. Manood ng balita sa TV o makinig sa radyo. Huwag lumabas hangga’t hindi sinasabi ng mga awtoridad na puwede nang lumabas.


  PAGKATAPOS—MANATILING LIGTAS


  Para maiwasan ang sakit at panganib, pansinin ang mga sumusunod:

  Sumama sa mga kaibigan, kung posible, sa halip na sa evacuation center.

  Panatilihing malinis ang iyong tinutuluyan.

  Gumamit ng mga pamproteksiyon, kapag naglilinis. Kung posible, magsuot ng gloves, matigas na sapatos, hard hat, at mask. Mag-ingat sa linya ng kuryente at sa mga baga.

  Panatilihing normal ang pang-araw-araw na rutin, hangga’t maaari. Kailangang makita ng mga anak mong kalmado ka at di-nawawalan ng pag-asa. Ituloy ang pagtuturo sa mga anak mo ng mga leksiyon sa paaralan, paglalaro, at pagsamba bilang pamilya. Huwag tumutok sa mga balita tungkol sa mga nangyayaring trahedya at huwag ipahalata sa pamilya mo na nag-aalala ka at nadidismaya. Magpatulong at tumulong.

  Asahang maraming bagay ang mawawala sa iyo. Ang gobyerno at iba pang nagkakawanggawa ay nakapokus sa pagtulong sa mga tao para makaraos, at hindi para palitan ang lahat ng nawala sa mga biktima. Para makaraos, kailangan natin ng malinis na tubig, pagkain, damit, at matutuluyan


  Asahang maaapektuhan ang iyong emosyon kaya magpatulong. Karaniwan nang lumilitaw ito kapag nahimasmasan ka na. Kabilang sa sintomas ang pagkabalisa, depresyon, pabago-bagong emosyon, at hiráp mag-isip, magtrabaho, at matulog. Ipakipag-usap ito sa nagmamalasakit na mga kaibigan.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Sanaysay : mga dapat gawin pagkatapos ng kalamidad...