hello! my entrance exam for grade 7 pilot is next week and i just wanted to ask if anong mga topics yung ma fe-feature sa math, science and english? para may ideas lng aq kung ano irereview. thank you so much in advance!

Answers

 • Réponse publiée par: kenn14
  Alpha is the answer
 • Réponse publiée par: brianneaudreyvuy

  Sumasampalataya ako sa Diyos Amang

  makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.

  Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.

  Nagkatawang tao Siya lalang ang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.

  Pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.

  Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-muli.

  Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan na Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.

  Doon nagmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangmamatay na tao.

  Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,

  Sa Banal na Simbahang Katolika, sa mga kasamahang Banal;

  Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao,

  At sa buhay na walang hanggan.Amen.

 • Réponse publiée par: enrica11

  Dahil na rin sa diskriminasyon ukol sa relihiyon, halimbawa na ang pagiging Hinduism sa India, mayroon silang sinusunod na gawain, na hindi maligo ng 1 linggo at dahil na rin sa dahilan na yan, mga ibang tao ay nagsasabing "Ang baho naman." Mga ganun, dahil walang salitang "Equality" kumbaga, ang paniniwala ng mga Relihiyon ay iiba pero iisa lang ang diyos

 • Réponse publiée par: Grakname

  To understand deeply of what peyote is, let us just define it. Peyote is the bud of a particular type of spineless cactus, Lophophora williamsii.  The plant is known for its hallucinogenic properties. Peyote buds are commonly chewed for a more intense experience, but they can also be brewed into a tea for a more mild effect. Peyote use is commonly illegal in the United States, but an exception is made for its use in Native American church rituals. Even so, there are limitations on what users are allowed to do under its effects, such as operating heavy machinery. In this matter, peyote is treated much the same way alcohol is. Outsiders commonly think of peyote as simply a means of getting high, but those who use it for religious purposes see it as being sacramental, holy and or very important. The plant is understood to be sacred, and ingestion of it brings the user into a closer understanding of the spiritual world. Chewing peyote buds and drinking peyote tea are central practices of the Native American Church. These ceremonies commonly last all night, often starting Saturday night and ending Sunday morning. Singing, drumming, dancing, scripture reading, prayer, and the sharing of spiritual ideas are often included as well.

  Larger doses – and, thus, more intense hallucinations – may be used to accomplish specific goals. They can allow the user to more fully interact with the spiritual world.

Connaissez-vous la bonne réponse?
hello! my entrance exam for grade 7 pilot is next week and i just wanted to ask if anong mga topics...